Regulamin serwisu internetowego oraz świadczenia usług w pomieszczeniach Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Manufaktura Zmiany

Postanowienia ogólne

 

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Manufaktura Zmiany jest Katarzyna Wurzel-Bień Manufaktura Zmiany  z siedzibą w Imielinie (41-407) ul. Niemcewicza 5b. NIP: 6462790577, REGON: 369143280

§2

Serwis internetowy Manufaktura Zmiany zrzesza psychologów, terapeutów, ekspertów świadczących usługi psychologiczne, terapeutyczne, mediacyjne i rozwojowe.  Niniejszy regulamin określa zasady umawiania wizyt w pomieszczeniach Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Manufaktura Zmiany oraz warunki i zasady świadczenia usług na rzecz Klientów przez Psychologów i Terapeutów zrzeszonych i współpracujących z Manufakturą Zmiany.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usługi pośrednictwa Manufaktury Zmiany oraz usług oferowanych przez Psychologów/Terapeutów w pomieszczeniach Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Manufaktura Zmiany.

b) Serwis – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.manufakturazmiany.pl

c) Usługi – usługi psychologiczne, terapeutyczne, mediacyjne i rozwojowe, których szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej manufakturazmiany.pl w sekcji „Usługi” świadczone przez zrzeszonych i współpracujących z Manufakturą Zmiany Psychologów/ Terapeutów bądź przez Właściciela Serwisu,

d) Właściciel Serwisu – właściciel i administrator serwisu internetowego Manufaktura Zmiany pośredniczący między Klientem a Psychologiem/Terapeutą w celu umożliwienia świadczenia przez nich z Usług, bądź świadczący te Usługi.

e) Wizyta – konsultacja, sesje, spotkanie, na które Klient umówił się poprzez formularz do umawiania wizyt online lub poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Właścicielem Serwisu lub Psychologiem /Terapeutą,

f) Rejestracja- umówienie się na wizytę poprzez formularz do umawiania wizyt online, poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy,

g) Psycholog/ Terapeuta – psycholog/ terapeuta zrzeszony i współpracujący z firmą Manufaktura Zmiany korzystający z Serwisu

h) Psycholog/ Terapeuta prowadzący – Psycholog/Terapeuta, który świadczy Usługi na rzecz Klienta.

i) Formularz – formularz do umówienia wizyty online dostępny na stronie internetowej www.manufakturazmiany.pl

j) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

k) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

Umawianie wizyt poprzez formularz „Umów wizytę”

§4

Klienci mają możliwość umówienia wizyty poprzez formularz „Umów wizytę”. Umówienie wizyty polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do Właściciela Serwisu formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.:

– imię i nazwisko
– adres email
– numer telefonu
– oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu i informacji RODO zawartej w zakładce Polityka prywatności i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać dane umożliwiające wykonanie usługi pośrednictwa i umówienie wizyty u danego Psychologa/ Terapeuty.

§6

Zarezerwowanie wizyty w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie tych danych przez Właściciela Serwisu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

§7

Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, na umówioną wizytę powinien przybyć z opiekunem prawnym, dla umożliwienia potwierdzenia dokonanych i przyszłych czynności.

Warunki świadczenia usług w Gabinetach Manufaktury Zmiany

§8

Z Usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z Usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Terapeucie/ Psychologowi.

§9

Rozpoczęcie terapii poprzedzają wstępne konsultacje, których liczba jest określana przez Psychologa/ Terapeutę Prowadzącego i ustalana wspólnie z Klientem. Na podstawie informacji zebranych podczas wstępnych konsultacji Psycholog/ Terapeuta Prowadzący dobiera metodę pracy.

§10

Poszczególne wizyty jak i proces psychoterapii jest poprzedzony omówieniem z Klientem kontraktu terapeutycznego, określającego cele i metody pracy oraz zasady jej finansowania.

Klient może na swój wniosek i za zwrotem kosztów uzyskać od Psychologa/ Terapeuty prowadzącego zaświadczenie o przeprowadzeniu terapii bądź o odbytej wizycie.

§11

Psycholog/ Terapeuta Prowadzący może po wstępnych konsultacjach zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Pacjenta wykracza poza zakres świadczonych usług, jeśli metoda stosowana przez Psychologa/ Terapeutę Prowadzącego w jego/jej ocenie nie będzie skuteczna w przypadku zgłaszanego problemu, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy Psycholog/ Terapeuta Prowadzący nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą, a klientem.

§12

Psycholog/ Terapeuta nie może osobom korzystającym z Usług narzucać wprost ani pośrednio własnego systemu wartości. W wypadkach uniemożliwiających pracę w tym znaczących różnic między systemem wartości osoby pozostającej w terapii i terapeuty, Psycholog/ Terapeuta  ma prawo rozwiązać kontrakt i skierować osobę pozostającą w terapii do innego terapeuty.

§13

Psycholog/ terapeuta jest zobowiązany tajemnicą zawodową. Psycholog/ terapeuta nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w terapii ujawniać faktu, że ktoś pozostaje w terapii, ani udzielać informacji uzyskanych w czasie terapii osobom nie biorącym udziału w terapii (innym terapeutom, lekarzom, członkom rodziny, instytucjom).

§14

Tajemnica zawodowa może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia innych lub życia pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego upoważnionych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§15

§10 i §11 dotyczą także terapii osoby niepełnoletniej, przy czym niezbędne jest każdorazowe rozważenie, na ile w interesie dziecka leży ujawnienie jego spraw wobec rodziców bądź opiekunów. Psycholog/Terapeuta ma prawo, nie łamiąc zasady dyskrecji poinformować rodziców bądź opiekunów o własnych wnioskach i ewentualnych zaleceniach. Rodzice lub opiekunowie pacjenta nieletniego muszą zostać poinformowani o objęciu danej osoby opieką terapeutyczną. §8 Regulaminu stosuje się.

Wynagrodzenie i sposób płatności

 

§16

Koszt usługi zależy od jej formy i jest określony w Cenniku w ogólnodostępnej części serwisu Manufaktura Zmiany. Usługi w stosunku do Klientów świadczone są według obowiązującego Cennika.

§17

Wynagrodzenie za usługi jest uiszczane na rzecz Psychologa/ Terapeuty świadczącego Usługę. Warunki i metoda płatności w tym dokonanie zapłaty w gotówce lub przelewem uzgadniane jest przez Klienta  z Psychologiem/ Terapeutą.

§18

Płatność następuje po zakończonej wizycie, chyba że Klient i Psycholog/ Terapeuta ustalą inaczej.

W przypadku Mediacji płatność wykonywana jest przed rozpoczęciem spotkania mediacyjnego.

§19

Spóźnienie na wizytę nie powoduje przesunięcia go w czasie ani nie obniża ceny.

§20

Wizytę można odwołać bezpłatnie nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty. W przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty, Klient zobowiązuje się uiścić całkowity koszt Usługi.

§21

Wizytę można odwołać mailowo wysyłając maila lub wiadomość sms do Psychologa/ Terapeuty Prowadzącego. W przypadku umówienia wizyty poprzez Formularz, informacje a tym adres e-mail i telefon Psychologa/Terapeuty są zawarte w e-mailu z potwierdzeniem wizyty. W przypadku umówienia wizyty telefonicznie w wiadomości tekstowej.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§22

Klienci mają możliwość zarezerwowania wizyty świadczonej w formie telefonicznej lub online.

§23

Z Usług online mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§24

Usługa psychologiczna w formie Rozmowy telefonicznej polega na rozmowie z Psychologiem/Terapeutą prowadzonej w formie ustnej przy użyciu telefonu. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§25

W ustalonym terminie Psycholog/ Terapeuta Prowadzący dzwoni na wcześniej wskazany przez Klienta numer telefonu. Klient może wskazać numer telefonu zarejestrowany w Polsce. W przypadku telefonu zarejestrowanego w innym kraju, Klient dzwoni na numer Psychologa/ Terapeuty Prowadzącego.

§26

Rezerwacja usługi w formie Rozmowy telefonicznej odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa/Terapeuty i terminu usługi. Wstępna rezerwacja może być wykonana poprzez kanały dostępne w zakładce „Kontakt” dostępnej w Serwisie

b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta. Klient powinien uiścić opłatę za wizytę nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres Psychologa/ Terapeuty Prowadzącego.

§27

Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§28

Informacja o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez podany podczas rejestracji adres email.

§29

Do skorzystania z usługi psychologicznej/ terapeutycznej świadczonej w formie Rozmowy telefonicznej niezbędne jest posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§30

Usługa psychologiczna w formie Wideo rozmowy polega na rozmowie z psychologiem/terapeutą prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§31

Rezerwacja usługi w formie Wideo rozmowy odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa/Terapeuty i terminu usługi. Wstępna rezerwacja może być wykonana poprzez kanały dostępne w Serwisie w zakładce „Kontakt” .

b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta. Klient powinien uiścić opłatę za wizytę nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres Psychologa/ Terapeuty Prowadzącego.

§32

Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§33

Informacja o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi na  adres email podany podczas rejestracji.

§34

W ustalonym terminie Psycholog/Terapeuta oraz Klient łączą się przy użyciu przesłanego wcześniej Klientowi linku do połączenia. Link wysyła Psycholog/ Terapeuta Prowadzący na adres email podany przez Klienta podczas rejestracji.

§35

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Klient powinien mieć zainstalowaną i działającą aplikację ustaloną z Psychologiem/Terapeutą. Psycholog/Terapeuta nie odpowiada za wadliwe działanie sprzętu bądź połączenia internetowego Klienta. 

§36

Psycholog/ Terapeuta Prowadzący może zaprzestać udzielania Usług w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

§37

  1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia Psychologowi/ Terapeucie Prowadzącemu najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
  2. Klient może odstąpić od umowy wysyłając email, wiadomość sms do Psychologa/ Terapeuty Prowadzącego
  3. Psycholog/ terapeuta prowadzący może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie na adres email lub numer telefonu Klienta podany podczas rejestracji.
  4. Psycholog/Terapeuta Prowadzący może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi, z zastrzeżeniem §36 regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych

§38

Klient, który umawia wizytę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu oraz Psychologa/ Terapeutę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności.

§39

Dane przekazane przez Klienta jego dotyczące są przekazywane przez Właściciela Serwisu Psychologowi/Terapeucie wskazanemu przez Klienta przy rejestracji wyłącznie na potrzeby wykonania usługi pośrednictwa i dla umożliwienia świadczenia Usługi przez Psychologa/Terapeutę. Psycholog/ Terapeuta z chwilą podjęcia świadczenia Usług staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klienta w zakresie potrzebnym do świadczenia Usługi i podlega obowiązującym powszechnie przepisom prawa. W tym zakresie Właściciel Serwisu nie przetwarza ani nie ma dostępu do danych osobowych Klienta.

§40

Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i umówienia wizyty u Psychologa/ Terapeuty Prowadzącego.

§41

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Właściciela Serwisu. To samo dotyczy danych przekazywanych za pośrednictwem Właściciela Serwisu przez Klienta Psychologowi/Terapeucie w stosunku do Psychologa/Terapeuty. Odmowa usunięcia danych osobowych Klienta jest możliwa tylko w przypadku przewidzianym przepisami prawa.

Odpowiedzialność

§42

  1. Właściciel Serwisu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług pośrednictwa/ rejestracji Klientów

a) wynikłe z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych

b) wynikłe z błędnej rejestracji Klienta, w tym podania błędnych lub niewystarczających danych lub innych przyczyn niezależnych od Właściciela. 

  1. Właściciel Serwisu ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych

§43

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Psychologów/Terapeutów Prowadzących w ramach świadczonych przez nich usług ani za sposób świadczenia Usługi przez Psychologa/Terapeutę.

Powyższe nie wyklucza odpowiedzialności Psychologa/Terapeuty wobec Właściciela Serwisu za nienależyte wykonywanie Usługi wobec Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem i niezgodnie z zawieranymi umowami o współpracy Psychologa/Terapeuty z Właścicielem Serwisu, i może się wiązać z wykluczeniem danego Psychologa/Terapeuty z grona współpracujących z Manufakturą Zmiany.

§44

Klient, Właściciel Serwisu i Psycholog/ Terapeuta Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu przez pozostałe strony. Strony nie odpowiadają wobec siebie za naruszenia Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§45

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Właściciel Serwisu może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Właścicielowi Serwisu będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych i usług powstałych w wyniku działań osób trzecich o bezprawnym charakterze.

§46

Właściciel Serwisu ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na Usługi Psychologów/Terapeutów po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną przekazane do realizacji Psychologom/Terapeutom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§47

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Właściciel Serwisu lub Klient i Psycholog/Terapeuta lub też Właściciel Serwisu i Psycholog/Terapeuta podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§48

W przypadku braku rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej przy użyciu niniejszego regulaminu przez Właściciela Serwisu z Klientem lub z Psychologiem/ Terapeutą do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd siedziby Właściciela Serwisu.

§49

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§50

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług pośrednictwa lub Usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§52

Właściciel Serwisu informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem.

§53

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu Manufaktura Zmiany i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów oraz umów z Psychologami/Terapeutami.

§54

Właściciel Serwisu ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69

Jaworzno, ul. Farna 6  

Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3

Imielin, ul. św. Brata Alberta 8a

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.