Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Manufaktura Zmiany Gabinet Psychoterapii i Rozwoju z siedzibą w Imielinie ul. Niemcewicza 5b.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o e-maila na podane dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@manufakturazmiany.pl, adres pocztowy: Manufaktura Zmiany Gabinet Psychoterapii i Rozwoju, ul. Niemcewicza 5b, 41-407 Imielin.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzoną pomocą psychologiczna, terapią, udziałem w grupach terapeutycznych, treningach, mediacjach, warsztatach lub wydarzeniach.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Manufakturę Zmiany?

Dane których używamy są niezbędne do wykonania czynności administracyjnych w związku z udziałem Państwa lub Państwa podopiecznych w konsultacjach, terapiach, mediacjach, grupach terapeutycznych, treningach, warsztatach lub wydarzeniach.

 • umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zapewnienia obsługi i pomocy w rozwiązywania problemów;
 • zapewnienia pełnej obsługi recepcyjnej oraz kontaktu w celu potwierdzania i przypominania terminów konsultacji, terapii, grup terapeutycznych, treningów, mediacji, warsztatów lub wydarzeń;
 • obsługi skarg i reklamacji;
 • obsługi próśb i zapytań kierowanych do nas (np. przez formularz kontaktowy, mailowo, poprzez formularz umawiania wizyty lub telefonicznie) oraz kontaktowania się z Państwem w tych celach;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz do wydawania, na Państwa prośbę, zaświadczeń. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Manufaktury Zmiany, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych nam za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, telefonicznie oraz osobiście;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych;

Czy muszą Państwo podać Nam swoje dane osobowe?

Manufaktura Zmiany do właściwego prowadzenia działalności terapeutycznej wymaga podania przez Państwa takich danych jak:

 • adresu e-mail oraz nr telefonu, aby móc świadczyć usługi wynikające ze specyfiki pracy (np.: czynności administracyjne, bezpośredni kontakt z pacjentami, itp.);
 • imię, nazwisko, wiek (data urodzenia), niezbędne dla prowadzenia procesu terapeutycznego oraz odpowiedniej kwalifikacji do grup terapeutycznych;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z naszych usług, na które decydują się Państwo dobrowolnie.

Jakie mają Państwa prawa wobec Manufaktury Zmiany w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa i wolności lub inne przepisy prawa.

Prawa można wykorzystać, gdy:

 • sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie;
 • żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • ograniczenie przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń;

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

a. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach prowadzonej terapii;

b. osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;

c. dostawcom usług zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych, hosting);

d. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym również w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności biurom rachunkowym);

e. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

a. w przypadku, gdy dane stanowią dokumentację medyczną – okres przechowywania zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie – po upływie tego okresu dokumentacja będzie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, o ile pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona nie zwrócą się z wnioskiem o wydanie dokumentacji;

b. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa, na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;

c. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie umowy, przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

d. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu;

e. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody przetwarzanie będzie następowało do czasu cofnięcia zgody.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Zmiana lub usunięcie danych

Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: kontakt@manufakturazmiany.pl

Formularze i kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Usuwanie plików „cookies”. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Jaworzno, ul. Farna 6

Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3

Imielin, ul. św. Brata Alberta 8a

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.